เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน6 พ.ย. 2560 6 พ.ย. 2560
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา23 ธ.ค. 2560 7 ม.ค. 2561
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 ต.ค. 2560 24 พ.ย. 2560
  -ชั้นปี 16 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561
  -ชั้นปี 26 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561
  -ชั้นปี 36 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561
  -ชั้นปี 46 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561
  -ชั้นปีอื่น ๆ6 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา7 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา1 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา1 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด24 พ.ย. 2560 16 ก.พ. 2561
 • วันชำระเงินตามปกติ27 พ.ย. 2560 1 ธ.ค. 2560
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร27 พ.ย. 2560 1 ธ.ค. 2560
 • วันที่เริ่มชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)3 ธ.ค. 2560 3 ธ.ค. 2560
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา23 ธ.ค. 2560 7 ม.ค. 2561
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร23 ธ.ค. 2560 7 ม.ค. 2561
 • ช่วงวันสอบกลางภาค25 ธ.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)1 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา4 ธ.ค. 2560 9 ก.พ. 2561
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา4 ธ.ค. 2560 9 ก.พ. 2561
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)4 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)19 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561
 • ช่วงวันสอบปลายภาค19 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา26 ก.พ. 2561 2 มี.ค. 2561
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน17 ก.พ. 2561 30 เม.ย. 2561
 • วันปิดภาคเรียน5 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117