เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน11 ก.ค. 2559 11 ก.ค. 2559
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 ก.ค. 2559 31 ส.ค. 2559
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE4 ก.ค. 2559 29 ก.ค. 2559
  -ชั้นปี 14 ก.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
  -ชั้นปี 24 ก.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
  -ชั้นปี 34 ก.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
  -ชั้นปี 44 ก.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
  -ชั้นปีอื่น ๆ4 ก.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา4 ก.ค. 2559 22 ก.ค. 2559
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา4 ก.ค. 2559 29 ก.ค. 2559
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา4 ก.ค. 2559 29 ก.ค. 2559
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา4 ก.ค. 2559 29 ก.ค. 2559
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด29 ก.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
 • วันชำระเงินตามปกติ1 ส.ค. 2559 21 ส.ค. 2559
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ส.ค. 2559 21 ส.ค. 2559
 • วันที่เริ่มชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)22 ส.ค. 2559 22 ส.ค. 2559
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา15 ส.ค. 2559 28 ส.ค. 2559
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร15 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2559
 • ช่วงวันสอบกลางภาค5 ก.ย. 2559 9 ก.ย. 2559
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)12 ก.ย. 2559 21 ต.ค. 2559
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา11 ก.ค. 2559 14 ต.ค. 2559
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา11 ก.ค. 2559 14 ต.ค. 2559
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)21 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)17 ต.ค. 2559 21 ต.ค. 2559
 • ช่วงวันสอบปลายภาค24 ต.ค. 2559 28 ต.ค. 2559
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา24 ต.ค. 2559 31 ต.ค. 2559
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน24 ต.ค. 2559 11 พ.ย. 2559
 • วันปิดภาคเรียน31 ต.ค. 2559 11 พ.ย. 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117