เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน13 มี.ค. 2560 13 มี.ค. 2560
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา30 มี.ค. 2560 7 เม.ย. 2560
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE9 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2560
  -ชั้นปี 131 มี.ค. 2560 10 พ.ค. 2560
  -ชั้นปี 231 มี.ค. 2560 10 พ.ค. 2560
  -ชั้นปี 331 มี.ค. 2560 10 พ.ค. 2560
  -ชั้นปี 431 มี.ค. 2560 10 พ.ค. 2560
  -ชั้นปีอื่น ๆ31 มี.ค. 2560 10 พ.ค. 2560
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา9 มี.ค. 2560 15 มี.ค. 2560
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา9 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2560
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา9 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2560
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา9 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2560
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด18 มี.ค. 2560 10 พ.ค. 2560
 • วันชำระเงินตามปกติ23 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร23 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560
 • วันที่เริ่มชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)29 มี.ค. 2560 29 มี.ค. 2560
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา30 มี.ค. 2560 7 เม.ย. 2560
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร30 มี.ค. 2560 7 เม.ย. 2560
 • ช่วงวันสอบกลางภาค10 เม.ย. 2560 12 พ.ค. 2560
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)24 เม.ย. 2560 5 พ.ค. 2560
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)10 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2560
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)8 พ.ค. 2560 10 พ.ค. 2560
 • ช่วงวันสอบปลายภาค11 พ.ค. 2560 12 พ.ค. 2560
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา10 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน11 พ.ค. 2560 31 พ.ค. 2560
 • วันปิดภาคเรียน15 พ.ค. 2560 11 มิ.ย. 2560
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117