เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน30 ต.ค. 2566 30 ต.ค. 2566
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา2 มิ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566
  -ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่2 มิ.ย. 2566 30 พ.ย. 2566
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 ต.ค. 2566 17 พ.ย. 2566
  -ชั้นปี 124 ต.ค. 2566 1 ธ.ค. 2566
  -ชั้นปี 224 ต.ค. 2566 1 ธ.ค. 2566
  -ชั้นปี 326 ต.ค. 2566 1 ธ.ค. 2566
  -ชั้นปี 426 ต.ค. 2566 1 ธ.ค. 2566
  -ชั้นปีอื่น ๆ26 ต.ค. 2566 1 ธ.ค. 2566
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา30 ต.ค. 2566 15 พ.ย. 2566
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา24 ต.ค. 2566 15 พ.ย. 2566
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา24 ต.ค. 2566 15 พ.ย. 2566
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา24 ต.ค. 2566 15 พ.ย. 2566
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 ต.ค. 2566 15 พ.ย. 2566
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด6 พ.ย. 2566 16 ก.พ. 2567
 • วันชำระเงินตามปกติ20 พ.ย. 2566 1 ธ.ค. 2566
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร20 พ.ย. 2566 1 ธ.ค. 2566
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)4 ธ.ค. 2566 4 ธ.ค. 2566
 • ช่วงวันสอบกลางภาค18 ธ.ค. 2566 22 ธ.ค. 2566
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา25 ธ.ค. 2566 5 ม.ค. 2567
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร25 ธ.ค. 2566 5 ม.ค. 2567
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)29 ม.ค. 2567 9 ก.พ. 2567
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา30 ต.ค. 2566 9 ก.พ. 2567
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา30 ต.ค. 2566 9 ก.พ. 2567
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)16 ก.พ. 2567 16 ก.พ. 2567
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)19 ก.พ. 2567 23 ก.พ. 2567
 • ช่วงวันสอบปลายภาค19 ก.พ. 2567 1 มี.ค. 2567
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา19 ก.พ. 2567 31 มี.ค. 2567
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน19 ก.พ. 2567 1 มี.ค. 2567
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน19 ก.พ. 2567 1 มี.ค. 2567
  -วันปิดภาคเรียน26 ก.พ. 2567 8 มี.ค. 2567
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117