เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน2 เม.ย. 2561 2 เม.ย. 2561
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา2 เม.ย. 2561 27 พ.ค. 2561
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE26 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
  -ชั้นปี 126 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
  -ชั้นปี 226 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
  -ชั้นปี 326 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
  -ชั้นปี 426 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
  -ชั้นปีอื่น ๆ26 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา2 เม.ย. 2561 5 เม.ย. 2561
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา26 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา26 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา26 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด6 เม.ย. 2561 25 พ.ค. 2561
 • วันชำระเงินตามปกติ18 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร18 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561
 • วันที่เริ่มชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)23 เม.ย. 2561 25 พ.ค. 2561
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา19 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2561
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร19 พ.ค. 2561 27 พ.ค. 2561
 • ช่วงวันสอบกลางภาค30 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)18 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา2 เม.ย. 2561 25 พ.ค. 2561
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา2 เม.ย. 2561 25 พ.ค. 2561
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)28 พ.ค. 2561 1 มิ.ย. 2561
 • ช่วงวันสอบปลายภาค4 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 มิ.ย. 2561 8 มิ.ย. 2561
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน26 พ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2561
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117