เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน13 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2566
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา28 ก.พ. 2566 30 เม.ย. 2566
  -ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่6 มี.ค. 2566 30 เม.ย. 2566
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE6 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ชั้นปี 16 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ชั้นปี 26 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ชั้นปี 36 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ชั้นปี 46 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ชั้นปีอื่น ๆ6 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา13 มี.ค. 2566 24 มี.ค. 2566
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา6 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา6 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา6 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2566
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด24 มี.ค. 2566 28 เม.ย. 2566
 • วันชำระเงินตามปกติ27 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร27 มี.ค. 2566 7 เม.ย. 2566
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)10 เม.ย. 2566 10 เม.ย. 2566
 • ช่วงวันสอบกลางภาค10 เม.ย. 2566 12 เม.ย. 2566
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา17 เม.ย. 2566 28 เม.ย. 2566
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร17 เม.ย. 2566 28 เม.ย. 2566
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)24 เม.ย. 2566 28 เม.ย. 2566
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา13 มี.ค. 2566 28 เม.ย. 2566
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา13 มี.ค. 2566 28 เม.ย. 2566
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)28 เม.ย. 2566 28 เม.ย. 2566
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)1 พ.ค. 2566 3 พ.ค. 2566
 • ช่วงวันสอบปลายภาค8 พ.ค. 2566 12 พ.ค. 2566
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 พ.ค. 2566 19 พ.ค. 2566
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน8 พ.ค. 2566 26 พ.ค. 2566
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน8 พ.ค. 2566 19 พ.ค. 2566
  -วันปิดภาคเรียน15 พ.ค. 2566 23 มิ.ย. 2566
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117