เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน11 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2567
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 มี.ค. 2567 30 มิ.ย. 2567
  -ช่วงวันที่เปิดให้บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่4 มี.ค. 2567 30 มิ.ย. 2567
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE4 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2567
  -ชั้นปี 14 มี.ค. 2567 26 เม.ย. 2567
  -ชั้นปี 24 มี.ค. 2567 26 เม.ย. 2567
  -ชั้นปี 34 มี.ค. 2567 26 เม.ย. 2567
  -ชั้นปี 44 มี.ค. 2567 26 เม.ย. 2567
  -ชั้นปีอื่น ๆ4 มี.ค. 2567 26 เม.ย. 2567
 • ช่วงวันเปิดทำการรับเอกสารขอเพิ่มรายวิชา ขอเปิดรายวิชา11 มี.ค. 2567 22 มี.ค. 2567
 • ช่วงวันเปิดทำการยืนยันเพิ่มรายวิชา4 มี.ค. 2567 5 เม.ย. 2567
  -ช่วงวันเปิดทำการยืนยันถอนรายวิชา4 มี.ค. 2567 5 เม.ย. 2567
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา4 มี.ค. 2567 5 เม.ย. 2567
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 มี.ค. 2567 5 เม.ย. 2567
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด23 มี.ค. 2567 26 เม.ย. 2567
 • วันชำระเงินตามปกติ25 มี.ค. 2567 5 เม.ย. 2567
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร25 มี.ค. 2567 5 เม.ย. 2567
 • วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)8 เม.ย. 2567 8 เม.ย. 2567
 • ช่วงวันสอบกลางภาค8 เม.ย. 2567 12 เม.ย. 2567
 • ช่วงวันเปิดให้นักศึกษายืนยันขอสำเร็จการศึกษา16 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567
  -ช่วงวันชำระเงินค่าขอสำเร็จการศึกษาโดยผ่านธนาคาร16 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567
 • ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)22 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567
 • ช่วงวันทำเรื่อง ขอลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา11 มี.ค. 2567 26 เม.ย. 2567
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา11 มี.ค. 2567 26 เม.ย. 2567
 • วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)26 เม.ย. 2567 26 เม.ย. 2567
 • ช่วงวันสอบปลายภาค (วิชา GE)29 เม.ย. 2567 3 พ.ค. 2567
 • ช่วงวันสอบปลายภาค6 พ.ค. 2567 10 พ.ค. 2567
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา6 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567
 • ช่วงวันของการส่งผลการเรียน6 พ.ค. 2567 31 พ.ค. 2567
  -วันส่งผลการเรียนกลุ่มที่จะสำเร็จการศึกษาตามภาคเรียน6 พ.ค. 2567 17 พ.ค. 2567
  -วันปิดภาคเรียน13 พ.ค. 2567 7 มิ.ย. 2567
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117