เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1. นักศึกษา กศ.บป. เข้าศึกษา 1/2561 รับบัตรนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคกศ.บป. ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561
ให้มารับบัตรนักศึกษา โดยธนาคารกสิกรไทยจะมาให้บริการ
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1)
ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2561
 2. แบบประเมินผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
คําชี้แจง ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไปเข้าตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยข้อมูลแปบบประเมินจะถูกปิดเป็นความลับ แต่ต้องประเมินจากผลการดำเนินงานจริงที่นักศึกษาได้พบเห็น จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป
เนื่องจากมีผู้เข้าตอบแบบสอบถามในปริมาณที่น้อย
จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษากลุ่มดังกล่าว โดยจะใช้ข้อมูลผู้เข้าตอบแบบสอบถามร่วมกับข้อมูลประเมินการสอน
เพื่อเปิดสิทธิ์ให้เข้าดูผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561
*** ระบบจะเปิดให้ประเมินผลการดำเนินงานฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น*** ##ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลกลุ่มนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินในรอบแรกที่ผ่านมา##
ระบบกรอกแบบประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2561
 3.รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคกศ.บป และ ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 3/2560 (ด่วนที่สุด)

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคกศ.บป และภาคปกติ (เพิ่มเติม)
ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 17 สิงหาคม 2561

*** ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ***

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะครุศาสตร์

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2561
 4.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2561 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117