เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด)
บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาค ปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อนุมัติวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
*** ผู้มีรายชื่อ ได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ***

ดูรายชื่อตามคณะที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะครุศาสตร์

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2560
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
 3.ประกาศเรื่องส่งเอกสารเพิ่มเติมนักศึกษารหัส 59 (ทุกระดับการศึกษา) (ด่วน)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 59* (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ยังส่งเอกสารการรายงานตัวไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

(หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดจะถูกตัดเป็นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117