เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การรับบัตรนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2565
(รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 65) ให้นักศึกษาติดต่อรับบัตรนักศึกษาด้วยตนเอง
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 1 (อาคาร 15 ชั้น)
ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2565 โดยแยกเป็นรายคณะดังต่อไปนี้
- 17-18 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์
- 19 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- 22 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
- 23 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะนิติศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
2. โทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะของบัตรนักศึกษาได้ที่ ตรวจสอบข้อมูลบัตรนักศึกษา
(กลุ่มนักศึกษาที่มีสถานะบัตรนักศึกษายังไม่ผลิต ให้นักศึกษาติดต่อแก้ไขข้อมูลที่ฝ่ายทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และรอแจ้งรับบัตรนักศึกษาในภายหลัง)
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2565
 2.นักศึกษาที่ขาดเอกสารรายงานตัวการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ขาดเอกสารรายงานตัวการเป็นนักศึกษา ให้นำส่งเอกสารตามที่แจ้งในระบบบริการการศึกษา (MIS) เท่านั้น ส่งได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 15 ชั้น 2)
ตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2565
*(หากพ้นกำหนด นักศึกษาจะถูกให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากขาดเอกสาร)*
เอกสารที่ต้องนำส่ง (เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งในระบบบริการการศึกษา (MIS) ว่าขาดเอกสารเท่านั้น)
กรณีที่ 1ขาดใบรายงานตัวและเอกสารรายงานตัวทุกอย่าง
เอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้
1.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา อย่างละ 1 แผ่น
1.4 ใบแสดงผลการเรียนฉบับจบ 2 ฉบับ
1.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
กรณีที่ 2 ขาดเอกสารรายงานตัวทุกอย่าง
เอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้
2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา อย่างละ 1 แผ่น
2.3 ใบแสดงผลการเรียนฉบับจบ 2 ฉบับ
2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
กรณีที่ 3 ขาดใบแสดงผลการเรียนฉบับจบ 2 ฉบับ (วุฒิการศึกษาฉบับที่มีวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา)
กรณีที่ 4 ขาดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
กรณีที่ 5 ขาดหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 2 ฉบับ
กรณีที่ 6 ขาดรูปถ่าย 1 แผ่น
**หมายเหตุ** สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องชัดเจนครบถ้วนและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2565
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 4.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   4 กรกฎาคม 2564
 5.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้แล้วได้ที่ URL http://regis.rmu.ac.th
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2553
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117