เมนูหลัก

แผนการเรียน
วิทยาเขตศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา5234101861 : การศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม 5201861
 
 ปีการศึกษา 2553/1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1022301 หลักการจัดการเรียนรู้
 Curriculum and Management of Learning
    3 (2-2-5)
1072102 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก
 Health and Hygiene for Mother and Child
    2 (2-0-4)
1072306 ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
 Arts for Pre-School Teachers
    2 (1-2-3)
1072309 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
 Music and Movement for Pre-school Children
    2 (1-2-3)
1073203 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 Early Childhood Curriculum
    3 (2-2-5)
1102003 การฟังและการพูด
 Listening and Speaking
    3 (2-2-5)
1300004 วิถีโลก
 Global Society
    3 (3-0-6)
500 วิชาเลือกเสรี
 
    2 (0-0-0)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2553/2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1021205 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Curriculum Deyelopment and Fundamental Education Management
    3 (2-2-5)
1061101 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
 English for Educations
    3 (2-2-5)
1071402 สื่อการเรียนและของเล่นเด็กปฐมวัย
 Learning Media and Toys for Pre-School Children
    2 (1-2-3)
1072201 สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Environmental Education for Pre-school Children
    2 (1-2-3)
1072401 หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
 Pre-School Children's Books
    2 (1-2-3)
1073302 เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา
 Language Develop. and Lang. Programs for Pre-School Children
    2 (1-2-3)
1200003 สุนทรียทางนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
 Aesthetics of Dramatec Arts and Performances
    3 (2-2-5)
1300003 วิถีไทย
 Thai Living
    3 (2-2-5)
1400003 คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics and Statistics for Decision Making
    2 (1-2-3)
500 วิชาเลือกเสรี
 
    2 (0-0-0)
รวม  10  รายวิชา  ทั้งหมด  24  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2554/1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1032102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Innovation and Informaion Technology in Education
    3 (2-2-5)
1072601 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 Assessment for Early Childhood
    2 (1-2-3)
1073201 นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Creative Dramatic for Early Childhood
    2 (1-2-3)
1073301 กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Learning and Teaching Process for Pre-School Children
    3 (2-2-5)
1073305 ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
 Classroom Strategier for Cognitive Grewth
    2 (1-2-3)
1073401 การประดิษฐ์ของเล่นประเภทตุ๊กตาสำหรับเด็กปฐมวัย
 Production of Dolls
    2 (1-2-3)
1074401 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย
 Using Computers in Pre-school Children
    2 (1-2-3)
1101001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
    2 (1-2-3)
1109001 การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Using Information for Learning
    2 (1-2-3)
1200004 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
    3 (3-0-6)
รวม  10  รายวิชา  ทั้งหมด  23  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2554/2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
 Practicum 1
    2 (0-0-60)
1042104 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 Measurement and Educational Evaluation
    3 (2-2-5)
1073202 การจัดและพัฒนาโปรแกรมอบรมเด็กปฐมวัย
 Curriculum and Innovative Pro. for Early Childhood Education
    2 (1-2-3)
1073204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย
 English for Communications in Daily Life of Pre-school Child
    2 (1-2-3)
1073304 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
 Creative Thinking for Early Childhood
    2 (1-2-3)
1073501 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
 Parents Guidance for Early Childhood
    2 (2-0-4)
1073701 การจัดและบริหารสถานศึกษาเด็กปฐมวัย
 Pre-School Organization and Administration
    2 (2-0-4)
1093615 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
 Recreation Management in School and Community
    2 (1-2-3)
1400005 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercises for Quality of Life
    2 (1-2-3)
500 วิชาเลือกเสรี
 
    2 (0-0-0)
รวม  10  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2555/1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1011107 การบริหารจัดการห้องเรียน
 Management to Classroom
    3 (2-2-5)
1023827 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
 Practicum 2
    2 (0-0-60)
1074402 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
 Instruction Media and Technology for Early Childhood Education
    3 (2-2-5)
1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
 Education for Parents of Pre-School Children
    2 (2-0-4)
1074902 การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
 Research Studies in Early Childhood Education
    2 (2-0-4)
1074904 การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
 Inclusive Education for Early Childhood
    2 (2-0-4)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2555/2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1043408 การวิจัยทางการศึกษา
 Educational Research
    3 (2-2-5)
1072602 การทดสอบและการสร้างแบบทดสอบสำหรับเด็กปฐมวัย
 Testing and Test Construction for Early Childhood
    2 (1-2-3)
1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
 Independent Study for Pre-School Children
    2 (2-0-4)
1074903 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
 Seminar in Early Childhood Education
    2 (2-0-4)
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม
 Inclusive Education
    3 (3-0-6)
1093601 ผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
 Basic Unit Leader Training for Scout(Course B.T.C.)
    2 (1-2-3)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2556/1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 Internship 1
    5 (0-0-450)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  5  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2556/2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1004802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
 Internship 2
    5 (0-0-450)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  5  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117