เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขตศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา5531700411 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
กลุ่ม 571/5731700401
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 573170040102 นางสาวกนกวรรณ ประวันเตาจบ571/5731700401 
2 573170040101 นางสาวกนกวรรณ บุญราษฎร์พ้นสภาพ571/5731700401 
3 573170040120 นายกฤชกร ศรีศาลาพ้นสภาพ571/5731700401 
4 573170040103 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์สามารถลาออก571/5731700401 
5 573170040121 นายจิรศักดิ์ นันตะเวชพ้นสภาพ571/5731700401 
6 573170040122 นายจุลเทพ เหล่ายนขามพ้นสภาพ571/5731700401 
7 573170040123 นายเจนณรงค์ คลังทองจบ571/5731700401 
8 573170040124 นายเฉลิมเกียรติ สิมลาพ้นสภาพ571/5731700401 
9 573170040105 นางสาวชลีพร ไปแดนจบ571/5731700401 
10 573170040106 นางสาวชลีพรรณ ไปแดนจบ571/5731700401 
11 573170040125 นายชานนท์ จันทะเลิศจบ571/5731700401 
12 573170040126 นายณัฐพล อาดูลย์พ้นสภาพ571/5731700401 
13 573170040127 นายธีรภัทร คำสวาสดิ์พ้นสภาพ571/5731700401 
14 573170040128 นายนัฐพล สารไสยาจบ571/5731700401 
15 573170040129 นายนิวัฒน์ พรศักดาพ้นสภาพ571/5731700401 
16 573170040130 นายบุญยฤทธิ์ กองเงินพ้นสภาพ571/5731700401 
17 573170040131 นายบุญฤทธิ์ ประดิษฐพจน์จบ571/5731700401 
18 573170040132 นายปฏิภาณ คำปุนพ้นสภาพ571/5731700401 
19 573170040133 นายปริญญ์ พันธ์สุวอจบ571/5731700401 
20 573170040134 นายปริวัฒน์ นามมุงคุณจบ571/5731700401 
21 573170040107 นางสาวปิยพร วงศ์คำจันทร์จบ571/5731700401 
22 573170040108 นางสาวปุยฝ้าย แทนกลางพ้นสภาพ571/5731700401 
23 573170040135 นายภาคภูมิ วิเลศจบ571/5731700401 
24 573170040144 นายภูริวิชญ์ บัวบุญจบ571/5731700401 
25 573170040136 นายยุทธิชัย บุตะกะพ้นสภาพ571/5731700401 
26 573170040109 นางสาวโยทกา เพชรแสนจบ571/5731700401 
27 573170040137 นายโยธิน แซ่ลี้พ้นสภาพ571/5731700401 
28 573170040110 นางสาวลลิลญา ปุรินทะพ้นสภาพ571/5731700401 
29 573170040143 นายวชิระ ป้อมชัยจบ571/5731700401 
30 573170040111 นางสาววรรณิภา พันธ์พานิชย์จบ571/5731700401 
31 573170040138 นายวรากรณ์ มะลิมาตย์จบ571/5731700401 
32 573170040112 นางสาววิภาวรรณ์ ศรีน้อยพ้นสภาพ571/5731700401 
33 573170040113 นางสาววิริยา พลเสนาจบ571/5731700401 
34 573170040114 นางสาวศิริพร ฤทธิเดชพ้นสภาพ571/5731700401 
35 573170040139 นายสฤณ โรจนพรพ้นสภาพ571/5731700401 
36 573170040140 นายสัญญาลักษณ์ ศรียาจบ571/5731700401 
37 573170040115 นางสาวสายฝน ภูสีดวงจบ571/5731700401 
38 573170040141 นายสุพศิน ลุนบงจบ571/5731700401 
39 573170040116 นางสาวสุภาวดี ปิติธาโนพ้นสภาพ571/5731700401 
40 573170040117 นางสาวเสาวลักษณ์ โทมาพ้นสภาพ571/5731700401 
41 573170040118 นางสาวอมรรัตน์ สาไธสงพ้นสภาพ571/5731700401 
42 573170040119 นางสาวอารียา สีตุ้ยเลิงจบ571/5731700401 
43 573170040142 นายเอกรินทร์ บุตรกาศจบ571/5731700401 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117