เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขตศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา5531700411 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
กลุ่ม 561/5631700402
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 563170040201 นางสาวกนกวรรณ กลางเฉวียงจบ561/5631700402 
2 563170040221 นายกฤษณรักษ์ เทียงดาห์พ้นสภาพ561/5631700402 
3 563170040202 นางสาวจริยา รองทองจบ561/5631700402 
4 563170040203 นางสาวจุฑารัตน์ แสนชูปาจบ561/5631700402 
5 563170040222 นายฉัตรมงคล นันผาดจบ561/5631700402 
6 563170040204 นางสาวชโลธร วัฒนชีวโกศลพ้นสภาพ561/5631700402 
7 563170040223 นายชานนท์ นิจสุขพ้นสภาพ561/5631700402 
8 563170040205 นางสาวณัฐชนานันท์ ไชยพลงามจบ561/5631700402 
9 563170040224 นายณัฐพล เครื่องประดับจบ561/5631700402 
10 563170040206 นางสาวดวงมณี ทองจรัสพ้นสภาพ561/5631700402 
11 563170040225 นายทัตดนัย ใจทานพ้นสภาพ561/5631700402 
12 563170040226 นายเทพธานี ทัพธานีพ้นสภาพ561/5631700402 
13 563170040208 นางสาวธิมาภรณ์ ทอนเสาร์จบ561/5631700402 
14 563170040227 นายนคร สินคำจบ561/5631700402 
15 563170040209 นางสาวนิภาพร สุนทรสนิทจบ561/5631700402 
16 563170040210 นางสาวเบญจมาศ สุขอ้วนพ้นสภาพ561/5631700402 
17 563170040211 นางสาวปราชิญา เสริฐสมพ้นสภาพ561/5631700402 
18 563170040228 นายปริญญา แพ่งสองคอนจบ561/5631700402 
19 563170040212 นางสาวปวีณา เชื่อมวงค์จบ561/5631700402 
20 563170040213 นางสาวปิยะวรรณ มูลพันธ์จบ561/5631700402 
21 563170040229 นายพันภิชิต พลโคตรจบ561/5631700402 
22 563170040230 นายมนัสชัย คชเสนพ้นสภาพ561/5631700402 
23 563170040231 นายวรชัย แสนบุญมาพ้นสภาพ561/5631700402 
24 563170040214 นางสาววรีรัตน์ มีบุญพ้นสภาพ561/5631700402 
25 563170040232 นายวัชรพล มงคลมะไฟจบ561/5631700402 
26 563170040233 นายวุฒิ พิทักษ์สินเธาว์จบ561/5631700402 
27 563170040240 นางสาวแววตา ชำนาญไพรจบ561/5631700402 
28 563170040234 นายศรีปกรณ์ โพธิ์ศรีวังจบ561/5631700402 
29 563170040216 นางสาวศิรินยา ผ่องลุนหิตจบ561/5631700402 
30 563170040217 นางสาวศิริลักษณ์ บานเย็นลาออก561/5631700402 
31 563170040235 นายสนธยา ผาสุขพ้นสภาพ561/5631700402 
32 563170040236 นายสุทธิพงษ์ สาเกตุจบ561/5631700402 
33 563170040218 นางสาวสุมณฑา บัวทองจบ561/5631700402 
34 563170040237 นายอนุวัฒน์ พิกุลศรีจบ561/5631700402 
35 563170040219 นางสาวอภิณพร ภูจีระจบ561/5631700402 
36 563170040238 นายอรรถพล วงค์มาตย์จบ561/5631700402 
37 563170040220 นางสาวอริสา พุกเผ่าลาออก561/5631700402 
38 563170040239 นายอานพ ไชยวงค์จบ561/5631700402 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117