เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขตศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา5531700411 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
กลุ่ม 561/5631700401
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 563170040101 นางสาวกนกพร คงทับทิมจบ561/5631700401 
2 563170040122 นายกัมปนาท ภูวนกลกรรมจบ561/5631700401 
3 563170040102 นางสาวกาญจนา สิงห์พลทันจบ561/5631700401 
4 563170040103 นางสาวจุฑามาศ เครือวรรณพ้นสภาพ561/5631700401 
5 563170040104 นางสาวชลิดา พรนิคมจบ561/5631700401 
6 563170040123 นายชัยดำรงค์ ประพาศพงษ์จบ561/5631700401 
7 563170040105 นางสาวฐาปนีย์ ภักดีจบ561/5631700401 
8 563170040124 นายณรงค์ฤทธิ์ เรืองสิทธิ์ลาออก561/5631700401 
9 563170040125 นายณัฐวุฒิ ทินบุตรจบ561/5631700401 
10 563170040106 นางสาวดวงดาว บุรมรัตน์พ้นสภาพ561/5631700401 
11 563170040126 นายทินกร ดรมิ่งคุณจบ561/5631700401 
12 563170040107 นางสาวทิพวรรณ โสเมืองฮามจบ561/5631700401 
13 563170040108 นางสาวธันยชนก โรมจันทร์พ้นสภาพ561/5631700401 
14 563170040127 นายธีรพงศ์ สุริโยจบ561/5631700401 
15 563170040109 นางสาวนิภาพร ดอนวิเศษพ้นสภาพ561/5631700401 
16 563170040110 นางสาวนิศารัตน์ เทียบดอกไม้จบ561/5631700401 
17 563170040128 นายบัณฑิต แก้วภูมิแห่จบ561/5631700401 
18 563170040111 นางสาวประภาวดี รัฐเมืองจบ561/5631700401 
19 563170040112 นางสาวปริชาติ เรืองวิเศษจบ561/5631700401 
20 563170040113 นางสาวปาริชาติ คุณวัตรจบ561/5631700401 
21 563170040129 นายพัทธดนย์ พาหาจบ561/5631700401 
22 563170040131 นายมนัสพงษ์ สีกุลาพ้นสภาพ561/5631700401 
23 563170040114 นางสาววรวรรณ ชมภูสอพ้นสภาพ561/5631700401 
24 563170040132 นายวัชรพงษ์ ภูลับดวงพ้นสภาพ561/5631700401 
25 563170040133 นายวัชรศักดิ์ ปฏิตังโขพ้นสภาพ561/5631700401 
26 563170040140 นายวัฒพล เนื่องคันธีร์จบ561/5631700401 
27 563170040115 นางสาววารี ทองปั้นจบ561/5631700401 
28 563170040116 นางสาววิลาวัลย์ แก้วน้อยพ้นสภาพ561/5631700401 
29 563170040134 นายวุฒิชัย เจริญผลจบ561/5631700401 
30 563170040135 นายศักดิ์สิทธิ์ สำราญรื่นพ้นสภาพ561/5631700401 
31 563170040117 นางสาวศิริลักษณ์ การิเทพพ้นสภาพ561/5631700401 
32 563170040130 นายศุภกิจ เสริฐทรัพย์จบ561/5631700401 
33 563170040136 นายสราวุฒิ สร้อยลาพ้นสภาพ561/5631700401 
34 563170040118 นางสาวสุปรียา เดชรักษาจบ561/5631700401 
35 563170040119 นางสาวสุรางค์รัตน์ นาชัยพูลพ้นสภาพ561/5631700401 
36 563170040137 นายอนุรักษ์ อุดมเดชจบ561/5631700401 
37 563170040138 นายอภิชัย จันทร์ศรีพ้นสภาพ561/5631700401 
38 563170040120 นางสาวอรอนงค์ แก้วมาลาจบ561/5631700401 
39 563170040121 นางสาวอัญชลี สุภาวรรณพ้นสภาพ561/5631700401 
40 563170040139 นายอานนท์ ธุระกิจจบ561/5631700401 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117