เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขตศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา5531700412 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
กลุ่ม 551/5531700401
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 553170040101 นางสาวกนกกานต์ บุญเรืองจบ551/5531700401 
2 553170040102 นางสาวกิ่งแก้ว แก่นโพธิ์พ้นสภาพ551/5531700401 
3 553170040103 นางสาวเกษร ภักดีสมัยข้อมูลนำเข้า551/5531700401 
4 553170040132 นายคิมหันต์ ธรรมรักษาพ้นสภาพ551/5531700401 
5 553170040104 นางสาวเครือวัลย์ จันคำจรจบ551/5531700401 
6 553170040105 นางสาวจินตนา นาทันคิดพ้นสภาพ551/5531700401 
7 553170040106 นางสาวจิราพรรณ ไชยขันธุ์จบ551/5531700401 
8 553170040133 นายจิรายุ บุษบงศ์จบ551/5531700401 
9 553170040107 นางสาวจุทารัตน์ พลคำจบ551/5531700401 
10 553170040134 นายชัชวาล พิมพ์จ่องพ้นสภาพ551/5531700401 
11 553170040108 นางสาวชุภามาศ ไชยวิชิตจบ551/5531700401 
12 553170040135 นายณัฐชัย กัดไธสงจบ551/5531700401 
13 553170040136 นายต้นตระกาล ปินะสาจบ551/5531700401 
14 553170040137 นายทศพล พลเดชข้อมูลนำเข้า551/5531700401 
15 553170040109 นางสาวทิวาวรรณ นาถมทองพ้นสภาพ551/5531700401 
16 553170040138 นายธีระพงษ์ อุปัชฌาใต้จบ551/5531700401 
17 553170040110 นางสาวนงนุช เลพลพ้นสภาพ551/5531700401 
18 553170040139 นายปกรณ์ ประวันเตาพ้นสภาพ551/5531700401 
19 553170040111 นางสาวปนัดดา คงดีจบ551/5531700401 
20 553170040112 นางสาวปียาอร ดวงวิสุ่ยจบ551/5531700401 
21 553170040113 นางสาวพนิดา ขนันทองพ้นสภาพ551/5531700401 
22 553170040114 นางสาวพัชราภรณ์ พลหนองหลวงจบ551/5531700401 
23 553170040141 นายพัฒนพงษ์ ฤทธิ์ทรงเมืองจบ551/5531700401 
24 553170040151 นางสาวเพียงรัมพร แก้วพิมพ์จบ551/5531700401 
25 553170040115 นางสาวภัสราภรณ์ สมบูรณ์พันธ์จบ551/5531700401 
26 553170040116 นางสาวเมธาริณี บัวระบัติจบ551/5531700401 
27 553170040142 นายยุทธนา แสนท้าวจบ551/5531700401 
28 553170040143 นายรัฐกร สุนทรรสจบ551/5531700401 
29 553170040117 นางสาวรุ่งนภา โพธิกะพ้นสภาพ551/5531700401 
30 553170040144 นายวานุพงษ์ ร้านคำมีจบ551/5531700401 
31 553170040152 นางสาววารุณี โพสาระพ้นสภาพ551/5531700401 
32 553170040118 นางสาววิรันดา ตีกาจบ551/5531700401 
33 553170040119 นางสาวศรัญญา ภูวนารถจบ551/5531700401 
34 553170040120 นางสาวศิริญญา ดิษเจิรญข้อมูลนำเข้า551/5531700401 
35 553170040121 นางสาวศิริพร ศรีโยธาจบ551/5531700401 
36 553170040145 นายศุภฤกษ์ สมสวาสดิ์พ้นสภาพ551/5531700401 
37 553170040122 นางสาวสรีรัตน์ ศรีวะรมย์พ้นสภาพ551/5531700401 
38 553170040123 นางสาวสาวิตรี สีนอกพ้นสภาพ551/5531700401 
39 553170040124 นางสาวสุกานต์ดา สมนาจบ551/5531700401 
40 553170040125 นางสาวสุธีรา วิราทูรย์พ้นสภาพ551/5531700401 
41 553170040146 นายสุพจน์ สุทาธรรมจบ551/5531700401 
42 553170040126 นางสาวสุพัตรา พันคำพ้นสภาพ551/5531700401 
43 553170040127 นางสาวสุภาวรรณ สิงห์สุวรรณจบ551/5531700401 
44 553170040147 นายอนุชาติ วงศ์ทองจบ551/5531700401 
45 553170040128 นางสาวอภิญญา เพ็ชรน้อยจบ551/5531700401 
46 553170040148 นายอภิเดช ดลชมจบ551/5531700401 
47 553170040129 นางสาวอมรรัตน์ สีโนยข้อมูลนำเข้า551/5531700401 
48 553170040130 นางสาวอรวรรณ คำไซร้จบ551/5531700401 
49 553170040131 นางสาวอังคณา ละออพ้นสภาพ551/5531700401 
50 553170040149 นายอาทิตย์ จันทร์เปล่งจบ551/5531700401 
51 553170040150 นางสาวอานัฐตา บุตรคำโชติจบ551/5531700401 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117