เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขตศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา563370041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
กลุ่ม 571/5733700401
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 573370040118 นายอลงกรณ์ วิไลแก้วพ้นสภาพ571/5733700401 
2 573370040117 นายรัตนศักดิ์ สรสันต์พ้นสภาพ571/5733700401 
3 573370040116 นายภูมินทร์ ภูเหิรจบ571/5733700401 
4 573370040115 นายภาณุวัฒน์ เงินฝรั่งพ้นสภาพ571/5733700401 
5 573370040114 นายปรีชาพล น้อยอามาตย์จบ571/5733700401 
6 573370040113 นายนวภพ บุญหล้าพ้นสภาพ571/5733700401 
7 573370040112 นายธนวัฒน์ แสงสุริยะจบ571/5733700401 
8 573370040111 นายจิรวัฒน์ วารินทร์จบ571/5733700401 
9 573370040110 นายจตุรงค์ พุดสีเสนจบ571/5733700401 
10 573370040109 นางสาวนันท์นภัส วงษ์แสนคำจบ571/5733700401 
11 573370040108 นางสาวสุจิตรา ลือโสภาจบ571/5733700401 
12 573370040107 นางสาวสุจิตรา ยนต์ดันพ้นสภาพ571/5733700401 
13 573370040106 นางสาวสุกัญญา แสนสมบัติจบ571/5733700401 
14 573370040105 นางสาวรสสุคนธ์ ขนเปี้ยมจบ571/5733700401 
15 573370040104 นางสาวดารุณี ระหารนอกจบ571/5733700401 
16 573370040103 นางสาวจุฑามาศ เหลี่ยมไทยสงค์จบ571/5733700401 
17 573370040102 นางสาวจิราภรณ์ แก้วลาจบ571/5733700401 
18 573370040101 นางสาวขวัญกมล สระทองอยู่จบ571/5733700401 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117