เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขตศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา563370041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
กลุ่ม 561/5633700401
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 563370040111 นายอานนท์ แทนไชยสงจบ561/5633700401 
2 563370040110 นายอนุชา จ่าสิงห์จบ561/5633700401 
3 563370040109 นายสถาพร หวานรอบรู้จบ561/5633700401 
4 563370040108 นายศาสตรา คำภะวาจบ561/5633700401 
5 563370040107 นายนิติพงษ์ วิระกาจบ561/5633700401 
6 563370040106 นายไตรทศ ไหดงยางจบ561/5633700401 
7 563370040105 นางสาวไอลัดดา มะเสนาจบ561/5633700401 
8 563370040104 นางสาววารุณี ภูสีฤทธิ์จบ561/5633700401 
9 563370040103 นางสาวเบญจวรรณ โพธิโชติจบ561/5633700401 
10 563370040102 นางสาวทิพวรรณ กาสีแพงจบ561/5633700401 
11 563370040101 นางสาวจารุวรรณ สุดสนจบ561/5633700401 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117