เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
วิทยาเขตศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา5531700412 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
กลุ่ม 551/5531700402
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 553170040252 นายคณิตศร เลิศศักดิ์ศรีสกุลพ้นสภาพ551/5531700402 
2 553170040251 นางสาวเกศรินทร์ ปุณณสร้างเกียรติจบ551/5531700402 
3 553170040250 นายพิพัฒน์พงษ์ เพริดพราวจบ551/5531700402 
4 553170040249 นายอภิวัฒน์ สุคันธศรีพ้นสภาพ551/5531700402 
5 553170040248 นายอนุรักษ์ สุระขันตีจบ551/5531700402 
6 553170040247 นายสุรเชษฐ์ นามเชียงใต้จบ551/5531700402 
7 553170040246 นายสมบัติ ศรีเตชะจบ551/5531700402 
8 553170040245 นายศรายุธ ทองอ้มลาออก551/5531700402 
9 553170040244 นายวรายุทธ อาจวิชัยพ้นสภาพ551/5531700402 
10 553170040243 นายรณศาสตร์ อันเณรจบ551/5531700402 
11 553170040242 นายพัฒนพงษ์ วงษ์ชาดีพ้นสภาพ551/5531700402 
12 553170040241 นายพงศธร มาตเลิงพ้นสภาพ551/5531700402 
13 553170040240 นายปรายมาณัฐ บุญศรีนาคจบ551/5531700402 
14 553170040239 นายนพรัตน์ ศรีเกื้อกูลจบ551/5531700402 
15 553170040238 นายธีรวัฒน์ ภาคบัวข้อมูลนำเข้า551/5531700402 
16 553170040237 นายไตรภพ ภูผ่านแก้วพ้นสภาพ551/5531700402 
17 553170040236 นายณัฐวัตร แสงจันทร์จบ551/5531700402 
18 553170040235 นายชาญวิทย์ สิงหถินพ้นสภาพ551/5531700402 
19 553170040234 นายชญานนท์ ปราสารจบ551/5531700402 
20 553170040233 นายจักรพงศ์ ทวีสัตย์จบ551/5531700402 
21 553170040232 นายคณาธิป ดีสวัสดิ์พ้นสภาพ551/5531700402 
22 553170040231 นางสาวอุลาลัย ไวว่องข้อมูลนำเข้า551/5531700402 
23 553170040230 นางสาวอลิตา นาเมืองรักษ์จบ551/5531700402 
24 553170040229 นางสาวอรพรรณ บัณฑิตตาจบ551/5531700402 
25 553170040228 นางสาวอภิญญา หนูหล้าข้อมูลนำเข้า551/5531700402 
26 553170040227 นางสาวสุวนันท์ เม่งเจริญจบ551/5531700402 
27 553170040226 นางสาวสุพัตรา มาตราจบ551/5531700402 
28 553170040225 นางสาวสุพัตรา จากผาพ้นสภาพ551/5531700402 
29 553170040224 นางสาวสุทธิดา ไปหนี้จบ551/5531700402 
30 553170040223 นางสาวสิริญา ประกอบดีพ้นสภาพ551/5531700402 
31 553170040222 นางสาวสายทิพย์ วิชาทาข้อมูลนำเข้า551/5531700402 
32 553170040221 นางสาวศิริรัตน์ นาคครุฑจบ551/5531700402 
33 553170040220 นางสาวศิริธร ชำรัมย์ข้อมูลนำเข้า551/5531700402 
34 553170040219 นางสาวศิราณี ร้องขานพ้นสภาพ551/5531700402 
35 553170040218 นางสาววิสาชล ประโสทะกังจบ551/5531700402 
36 553170040217 นางสาววิยะดา แสนราชาจบ551/5531700402 
37 553170040216 นางสาวระพีพร ถืออาวุธจบ551/5531700402 
38 553170040215 นางสาวมยุรา เหล่าเจริญจบ551/5531700402 
39 553170040214 นางสาวพิจิตา บุญชูหล้าจบ551/5531700402 
40 553170040213 นางสาวพวงผกา ไชยเวชจบ551/5531700402 
41 553170040212 นางสาวเปมิกา กระฉอดนอกข้อมูลนำเข้า551/5531700402 
42 553170040211 นางสาวดวงแก้ว นามเดชจบ551/5531700402 
43 553170040210 นางสาวนัดดา เภาสีจบ551/5531700402 
44 553170040209 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญแจ้งพ้นสภาพ551/5531700402 
45 553170040208 นางสาวดวงรัตน์ หารโสภาพ้นสภาพ551/5531700402 
46 553170040207 นางสาวเจษฎ์ศุภา แสนราชจบ551/5531700402 
47 553170040206 นางสาวจิราภรณ์ พลคำจบ551/5531700402 
48 553170040205 นางสาวจิราพร วรคำจบ551/5531700402 
49 553170040204 นางสาวจรินญา น้อยแสงจบ551/5531700402 
50 553170040203 นางสาวขวัญไพร สุราชจบ551/5531700402 
51 553170040202 นางสาวเกษดี มณีจักร์ข้อมูลนำเข้า551/5531700402 
52 553170040201 นางสาวกาญจนา สังฆะมณีพ้นสภาพ551/5531700402 
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117