ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 559210207-เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกน (วิชาเอก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8093101 Advanced Research Methodology for Public Administration
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
8090101 English for Graduated Student 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1090112 Seminar in Educational Management
 สัมมนาการวิจัยการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1090113 Quality Management in Education
 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1090103 Educational Management and Philosophy of Sufficiency Economy
 การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 (2-2-5)
1090127 Advance Educational Statistics
 สถิติขั้นสูงทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 3 กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก) เลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1090101 Management of Change in Education
 การบริหารจัดการการเปลียนแปลงทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1090102 Developing Constructive Leadership in Educational Management
 การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ทางการบริหารจัดการศึกษา
3 (2-2-5)
1090115  
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1090114  
 การบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
1090116  
 การพัฒนาวิชาชีพการบริหารจัดการการศึกษา
3 (0-0-90)
1090111  
 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
3 (2-2-5)
 4 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1090126 Thesis Proposal Presentation
 วิทยานิพนธ์
5 (0-0-0)
1090126 Thesis Proposal Presentation
 วิทยานิพนธ์
10 (0-0-0)
1090126 Prospectus Presentation
 วิทยานิพนธ์
10 (0-0-0)
1090126 Full Thesis Proposal Presentation
 วิทยานิพนธ์
10 (0-0-0)
1090126 Prospectus Presentation
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 5 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1090122 Fundamentals of Education
 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1090121 Fundamentals of Educational Management
 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการศึกษา
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117