ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃ
 สาขาวิชา : 579210557-เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกน (วิชาเอก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8093101 Advanced Research Methodology for Public Administration
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
8090101 English for Graduated Student 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
 2 วิชาบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1096102 Instructional System Design and Innovation for Curriculum Development
 การออกแบบระบบและนวัตกรรมเพื่การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1096203 Seminar on Research and Curriculum Development
 สัมมนาการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1096101 Curriculum and Curriculum Development
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1096103 Advanced Statistics for Curriculum Development
 สถิติศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 3 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1096233 Multimedia Development in Curriculum Development
 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1096231 Knowledge Management for Curriculum Development
 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1096232 Mixed Methods Research for Curriculum Development
 วิธีการวิจัยแบบผสมวิธีเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1096234 Internship in Curriculum Development
 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
3 (0-3-6)
1096235 Advanced Seminar on Research and Curriculum Development
 สัมมนาขั้นสูงทางการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 4 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1096290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
10 (0-0-0)
1096290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 5 วิชาเสริมพื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1096271 Fundamentals of Research
 พื้นฐานทางด้านวิจัย
3 (2-2-5)
1096170 Fundamentals of Curriculum
 พื้นฐานทางด้านหลักสูตร
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117