ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเน€เธžเธทเนˆเธญเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธ—เน‰เธญเธ‡เธ–เธดเนˆเธ™
 สาขาวิชา : 579210547-เธเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเน€เธžเธทเนˆเธญเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธ—เน‰เธญเธ‡เธ–เธดเนˆเธ™

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 วิชาแกนร่วม    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8090101 English for Graduated Student 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
8093101 Advanced Research Methodology for Public Administration
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    21 หน่วยกิต
 2.1 เฉพาะด้านหมวดบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1067102 Educational Management and Administration for Local Development
 การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1067101 Philosophy and Concepis of Human and Community Resource
 ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1068101 Seminar on Research Perspectives in Education for Local Development
 สัมมนาทิศทางในการวิจัยด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1067103 Advanced Statistics for Research in Educational Administration for Local Development
 สถิติศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยและบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 2.2 เฉพาะด้านหมวดเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1069201 Theories and Specific Cases of Local Development
 ทฤษฎีและกรณีจำเพาะของการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1068201 Seminar on Local Educational Administration
 สัมมนาการบริหารการศึกษาในท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1069204 Related Theories from Sociology and Anthropology
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาสังคมวิทยา และวิชามานุษยวิทยา
3 (2-2-5)
1069202 Allocation and Development of Resource for Locality
 การจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรสำหรับท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1068206 Educational Management Practicum for Local Development
 การฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-3-5)
1069206 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1069205 Specific Theories and Data on Local Poverty
 ทฤษฎีและข้อมูลจำเพาะของความยากจนในท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1067203 Seminar on Academic Administration and Curriculum Development
 สัมมนาการบริหารวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1068204 Systems Theory for Education and Local Development
 ทฤษฎีระบบสำหรับการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1067202 Strategic Plan and Integrative Change in Educational Organization
 แผนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการในองค์การทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1067204 Seminar on Educational Administration Leadership in Locality and Community
 สัมมนาภาวะผู้นำทางบริหารการศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน
3 (2-2-5)
1068205 Independent Study on Educational Management for Local Development
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1067205 Seminar on Leadership and Administration According to His Majesty’s Initiatives
 สัมมนาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการตามแนวทางพระราชดำริ
3 (2-2-5)
1067201 Research Techniques for Local Development
 เทคนิควิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1069203 Related Theories from Psychology and Humanities
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาจิตวิทยาและวิชามนุษยศาสตร์
3 (2-2-5)
1068203 Relations between Family, School and Community
 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
3 (3-0-6)
1068202 Seminar on Trend in Educational Administration Leadership
 สัมมนาแนวโน้มภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
 3 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1069501 Thesis
 วิทยานิพนธ์
15 (0-0-0)
1069501 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
1069501 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
1069501 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1069501 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐานเสริมทักษะ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1067302 Seminar on Innovation in Educational Administration for Local Development
 สัมมนาการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1067303 Self-Sufficient Economy Model
 ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3 (2-2-5)
1067301 Seminar on Local Curriculum and Instruction Development
 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น
3 (2-2-5)
 5 วิชาเสริมพื้นฐานการศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1069402 Foundation of Educational Administration
 พื้นฐานการบริหารทางการศึกษา
3 (3-0-6)
1069403 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1069401 Educational Foundation
 พื้นฐานทางการศึกษา
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117