ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 549210207-เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1067102 Advanced Research Methodology and Statistics
 วิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
 2.1 เฉพาะด้านบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1069302 Management of Change in Education
 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1061103 Developing Leadership in Educational Management
 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารจัดการการศึกษา
3 (2-2-5)
1061104 Regionnal Studies and Philosophy of Sufficiency Economic
 ภูมิภาคศึกษากับหลักปรัชญาพอเพียง
3 (2-2-5)
 2.2 เฉพาะด้านเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1067204 Seminar in Educational Management
 สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
3 (2-2-5)
1063305 Quality Management in Education
 การจัดการคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 3 วิชาเสริมพื้นฐาน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4127001 Computer for Communication and Educational Management
 คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการการศึกษา
3 (2-2-5)
1557001 English for Communication and Educational Management 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการการศึกษา 1
3 (2-2-5)
1557002 English for Communication and Educational Management 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการจัดบริหารจัดการการศึกษา 2
3 (2-2-5)
 4 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1066103 Fundamentals of Education
 ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1066102 Fundamentals of Educational Management
 ความรู้พื้นฐานทางการบริหารจัดการการศึกษา
3 (2-2-5)
 5 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2509903 Finding Presentation
 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 3
10 (0-0-0)
2509902 Full Dissertation Proposal Presentation
 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 2
10 (0-0-0)
2509904 Submission of Dissertation
 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 4
10 (0-0-0)
2509901 Prospectus Presentation
 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1
6 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117