ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคสมทบ
 หลักสูตร : :-
 สาขาวิชา : 5092109993-เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1067102 Advanced Research Methodology and Statistics
 วิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1061104 Regionnal Studies and Philosophy of Sufficiency Economic
 ภูมิภาคศึกษากับหลักปรัชญาพอเพียง
3 (3-0-0)
1069302 Management of Change in Education
 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1061103 Developing Leadership in Educational Management
 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารจัดการการศึกษา
3 (3-0-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1065202  
 การบริหารงานวิชาการ
3 (3-0-0)
1063305 Quality Management in Education
 การจัดการคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-0)
 3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2509902 Full Dissertation Proposal Presentation
 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 2
10 (0-0-0)
2509903 Finding Presentation
 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 3
10 (0-0-0)
2509901 Prospectus Presentation
 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1
6 (0-0-0)
2509904 Submission of Dissertation
 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 4
9 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117