ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™
 สาขาวิชา : 539110187-เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 วิชาเสริมพื้นฐาน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1557103 English for Graduate Studies 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
1027301 Fundamentals of Curriculum and Instruction
 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1027101 Fundamentals of Education and Professional Development
 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-0)
 2 สัมพันธ์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1047401 Advanced Research Methodolgy
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
 3 เฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
 3.1 เฉพาะด้านวิชาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027901 Doctoral Seminar in Curriculum and Instruction
 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1027401 Innovation in Curriculum and Instruction
 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1027302 Critical Analysis of Disciplined Inquiry for Curriculum and Instruction
 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กระบวนการสืบเสาะสำหรับหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
 3.2 เฉพาะด้านวิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027902 Selected Topics in Curriculum and Instruction
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (1-2-3)
1027903  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1027801 Practicum in Curricuium and Instruction
 งานฝึกเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (1-4-4)
1027104  
 นวัตกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้และการจัดการความรู้
3 (3-0-0)
1027904  
 สัมมนาด้านจริยธรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-0)
1027105  
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
3 (3-0-0)
1027403  
 การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีการศึกษาในหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1027103  
 การจัดการและพัฒนาการศึกษา
3 (3-0-0)
1027404  
 นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1027402  
 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1027102  
 ภูมิภาคศึกษากับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3 (3-0-0)
 4 วิทยานิพนธ์    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1028903 Doctoral Thesis Seminar
 สัมมนาวิทยานิพนธ์
3 (2-2-5)
1028902 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
1028902 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1028902 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
1028902 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117