ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 539110167-เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1047401 Advanced Research Methodolgy
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    21 หน่วยกิต
 2.1 บังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1117301 Theory of Teaching and Learning in Mathematics Education
 ทฤษฎีการสอนและการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตรศึกษา
3 (2-2-5)
1117201 Research in Mathematics Education
 การวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา
3 (2-2-5)
1117401 Curriculum and Assessment in Mathematics Education
 หลักสูตร และ การประเมินด้านคณิตศาสตรศึกษา
3 (3-0-0)
 2.2 กลุ่มคณิตศาสตรศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1117302  
 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาสำหรับครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
3 (3-0-0)
1117403  
 ประเด็นปัญหาและแนวโน้มของหลักสูตรคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
1117402  
 การออกแบบและการวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
1117306 Technology in Mathematics Teaching and Learning
 เทคโนโลยีในการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
1117305  
 จิตวิทยาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
1117304  
 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
3 (3-0-0)
1117303  
 การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3 (3-0-0)
1117501 Seminar in Mathematics Education
 สัมมนาเกี่ยวกับคณิตศาสตรศึกษา
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1117504  
 สัมมนาเกี่ยวกับเรขาคณิต
3 (3-0-0)
1117502  
 สัมมนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
3 (3-0-0)
1117503 Seminar in Algebra
 สัมมนาเกี่ยวกับพีชคณิต
3 (3-0-6)
1117506 Seminar in Mathematics
 สัมมนาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
1117505  
 สัมมนาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-0)
 3 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1008103 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1008103 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
1008103 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
 5 วิชาเสริมพื้นฐาน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1557103 English for Graduate Studies 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117