ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 529110167-เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1045202  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (2-2-0)
1515701  
 พื้นฐานปรัชญาการศึกษาและสังคมศาสตร์วิทยาการศึกษา
3 (3-0-0)
1045201  
 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤกติกรรมศาสตร์และสังคม
3 (3-0-0)
 2 เฉพาะด้าน
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4095602  
 คณิตศาสตร์สำหรับครู 1
3 (3-0-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4096403  
 การวิเคราะห์จำนวนจริง
3 (3-0-0)
4095604  
 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
4095304  
 ทฤษฏีกราฟ
3 (3-0-0)
4095501  
 เรขาคณิต
3 (3-0-0)
4095402  
 ทอพอโลยี
3 (3-0-0)
4095301  
 พีชคณิต
3 (3-0-0)
4095302  
 พีชคณิตนามธรรม
3 (3-0-0)
4095701  
 สถิติวิเคราะห์
3 (3-0-0)
 3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4095903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117