ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™
 สาขาวิชา : 569010181-เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1047401 Advanced Research Methodolgy
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
1557103 English for Graduate Studies 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
 2.1 วิชาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1091203  
 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (1-2-3)
1091106  
 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1091105  
 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์กระบวนการสืบสอบสำหรับหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1091204 Reginal Studies and Application in Philosophy of Sufficiency Economy for Education Sustainable
 ภูมิภาคศึกษากับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1091208 Computer Programming on the Internet for Curriculum and Instruction Development
 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1091205  
 การจัดการและพัฒนาการศึกษา
3 (3-0-6)
1091206 Educational Innovation, Learning and Knowledge Management
 นวัตกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้และการจัดการความรู้
3 (3-0-6)
1091207 Moral and Ethical Development
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
3 (3-0-6)
 3 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1091201  
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
1091202  
 สัมมนาวิทยานิพนธ์
3 (2-2-5)
 4 วิชาเสริมพื้นฐานทางการศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1091103  
 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
1091104  
 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117