ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 569010081-เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8090101 English for Graduated Student 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
8093101 Advanced Research Methodology for Public Administration
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
 2.1 วิชาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1094103 Advanced Statistics for Research
 สถิติศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
1094102 Educational Intelligent System
 ระบบเชิงปัญญาสำหรับงานด้านการศึกษา
3 (2-2-5)
1094101 Computer Based Learning
 การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1094241  
 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง
3 (2-2-5)
1094240 Special Topics on Advanced Computer Education
 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาขั้นสูง
3 (2-2-5)
1094242  
 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1094243 Research Methodology in Computer Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
 3 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1094290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1094290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1094290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
24 (0-0-0)
1094290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐานสำหรับผู้ไม่ใช่ทางการศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027101 Fundamentals of Education and Professional Development
 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1027401 Fundamentals of Curriculum and Instruction
 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
 5 วิชาเสริมพื้นฐานสำหรับผู้ไม่ใช่สาขาทางคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยตรง
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074131 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074101 Design and Development of Computer Courseware
 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1074103 Authoring System and Programming
 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3 (2-2-5)




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117