ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 549010171-เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1047401 Advanced Research Methodolgy
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
 2.1 วิชาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1047301 Advanced Statistics for Research
 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
1047402 Educational Research and Development
 วิจัยและพัฒนาการศึกษา
3 (2-2-5)
1047103 Theory and Application of Evaluation
 ทฤษฎีและการประยุกต์การประเมิน
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1047901  
 สัมมนาการวิจัยและประเมินผล
3 (1-4-4)
1047702  
 การบริหารงานวิจัยและประเมิน
3 (3-0-0)
1047409  
 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3 (3-0-0)
1047108  
 การประเมินความต้องการจำเป็น
3 (3-0-0)
1047105  
 การประเมินอภิมาน
3 (3-0-0)
1047406 Advanced Qualitative Research
 วิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง
3 (2-2-5)
1047110  
 การประเมินการเรียนรู้แนวใหม่
3 (3-0-0)
1047101 Advanced Theory of Measurement and Testing
 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบขั้นสูง
3 (2-2-5)
1047107  
 การประเมินแบบเสริมพลังและแบบมีส่วนร่วม
3 (3-0-0)
1047303  
 การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล
3 (3-0-0)
1047601  
 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
3 (3-0-0)
1047302  
 การวิเคราะห์พหุระดับ
3 (3-0-0)
1047410  
 วิจัยเชิงประเมิน
3 (3-0-0)
1047404  
 การวิจัยเชิงอนาคต
3 (3-0-0)
1047109  
 การประเมินบุคคล
3 (3-0-0)
1047701 Current Topic in Research and Evaluation
 หัวข้อปัจจุบันทางการวิจัยและประเมิน
3 (3-0-6)
1047202 Advanced Psychological Testing
 การทดสอบทางจิตวิทยาขั้นสูง
3 (2-2-5)
1047408  
 การสังเคราะห์งานวิจัยและประเมิน
3 (3-0-0)
1047106  
 การประเมินแบบตอบสนองและแบบสร้างสรรค์
3 (3-0-0)
1047403 Advanced Experimental Design
 การวางแผนการทดลองขั้นสูง
3 (3-0-6)
 3 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1047999 Thesis
 วิทยานิพนธ์
10 (0-0-0)
1047999 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1047999 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1047999 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
1047999 Thesis
 วิทยานิพนธ์
10 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1557103 English for Graduate Studies 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
 5 วิชาเสริมพื้นฐานทางการศึษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027101 Fundamentals of Education and Professional Development
 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1027401 Fundamentals of Curriculum and Instruction
 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117