ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 549010081-เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1047401 Advanced Research Methodolgy
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1197301 Computer-Based Learning
 การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
1197302 Innovation for Computer Education
 นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-0)
1197303 Seminar on Research in Computer Education
 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
 3 วิชาเลือก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1197405 Special Topics in Computer Education
 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1047301 Advanced Statistics for Research
 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
1197403 Information Systems Development for School Administration
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
3 (2-2-5)
1197401 Multimedia Development for Education
 การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1197404 Seminar in Computer Education
 การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1197402 Distance Learning Technology
 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3 (2-2-5)
 4 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1197801 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
1197801 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1197801 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1197801 Thesis
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
 5 วิชาเสริมพื้นฐาน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1027101 Fundamentals of Education and Professional Development
 พื้นฐานทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
3 (3-0-6)
1557103 English for Graduate Studies 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
3 (2-2-5)
1027301 Fundamentals of Curriculum and Instruction
 พื้นฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
 6 วิชาเสริมทางคอมพิวเตอร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1195103 Courseware Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1195102 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1195104 Authoring System and Programming
 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117