ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ สควค.
 หลักสูตร : เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 568510081-เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกน (วิชาเอก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเอก    18 หน่วยกิต
 2.1 เฉพาะด้าน (บังคับ)    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074201 Advanced Educational Innovation and Infommation Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาขั้นสูง
3 (2-2-5)
1074102 Advanced Computer Courseware
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
1074101 Design and Development of Computer Courseware
 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1074202 Seminar on Computer Education Research
 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1074103 Authoring System and Programming
 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3 (2-2-5)
 2.2 เฉพาะด้าน (เลือก)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074231 Social Network Service for Education
 บริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074131 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074132 Interactive Multimedia Design
 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
3 (2-2-5)
1074252  
 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1074249 Web-Based Learning and Mobile-Based Learning
 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
 3 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    24 หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1015102 Being a Professional Teacher and Classroom Management
 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1065101 Communitative Language for Teachers
 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3 (2-2-5)
1045103 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1055201 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1025601 Group Learning behavior and Teaching Only
 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ
2 (1-2-3)
1025205 Curriculum Development and Learning Organization
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
 3.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1015901 Seminar in Education
 สัมมนาทางการศึกษา
2 (1-2-3)
1025201 Student Development Activity
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 (1-2-3)
 3.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1005804 Teaching Intemship ll
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 (0-0-200)
1005803 Teaching Internship l
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 (0-0-200)
 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
1074290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 5 วิชาเสริมพื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117