ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 618210167-เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    21 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเอกบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1073102 Mathematics for Teachers
 คณิตศาสตร์สำหรับครู
3 (3-0-6)
1073103 Seminar on Mathematics Education
 สัมนาคณิตศาสตรศึกษา
3 (2-2-5)
1073101 Curriculum Development and Leaming Management in Mathematics
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
 2.2 วิชาเลือก    12 หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1073126 Principle of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
1073118 Mathematicla Logics
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
1073120 Topology
 ทอพอโลยี
3 (3-0-6)
1073124 Analytical Statistics
 สถิติวิเคราะห์
3 (3-0-6)
1073115 Graph Theory
 ทฤษฏีกราฟ
3 (3-0-6)
1073114 Linear Algebra
 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
1073117 Number Theory
 ทฤษฏีจำนวน
3 (3-0-6)
1073112 Algebra
 พีชคณิต
3 (3-0-6)
1073116 Linear programming
 กำหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
1073122 Vector Analysis
 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3 (3-0-6)
1073123 Complex Analysis
 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3 (3-0-6)
1073121 Real Analysis
 การวิเคราะห์จำนวนจริง
3 (3-0-6)
1073119 Mathematics Analysis
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
1073113 Abstract Algebra
 พิชคณิตนามธรรม
3 (3-0-6)
 2.2.2 กลุ่มเนื้อหาคณิตศาสตรศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1073131 Theories of Mathematics Education
 ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
1073134 Mathematical Problem Solving
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
1073133 Media and Innovation in Mathematics Instruction
 สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3 (0-0-0)
1073132 Trends and perspective in Mathematics Education
 แนวโน้มและมุมมองทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)
1073135 Research in Mathematics Education
 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
3 (3-0-6)
1073136 Assessment of Mathematics Learning
 การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1073291 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1073291 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1073291 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
 5 ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1073241 Principles of Learning Management
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1073242 Mathematics Teaching Behaviors
 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
 6 ผู้ที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์น้อย
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1073126 Principle of Mathematics
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117