ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 5782102072-เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธˆเธฑเธ”เธเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    24 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1070104 Administration of Educational Resources
 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1070101 Principles, Theories and Practices of Educational Administration
 หลักการทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1070102 Policies and Education Planning
 นโยบายการวางแผนการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1070201 Curriculum Administration, Learning Management and Educational Supervision
 การบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา
3 (2-2-5)
1070103 Being Professional Education Administrator
 การเป็นนักบริหารมืออาชีพ
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน(เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1070211 Independent Stduy
 การศึกษาอิสระ
3 (2-2-5)
1070209 Leadership, Teambuilding for the Excellence Educational Administration Institution
 ภาวะผู้นำ การสร้างทีมงาน การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3 (2-2-5)
1070205 Managing Human Resources for Education
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1070202 Research for Developing Innovation of Educational Management
 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
1070204 Seminar on Educational Management
 การสัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
3 (2-2-5)
1070206 Education Quality Assurance
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1070212 Conflict Management and Change Management
 การบริหารความขัดแย้งและการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3 (2-2-5)
1070207 Educational Laws
 กฎหมายการศึกษา
3 (2-2-5)
1070208 Information Technology Communication and Educational ADministration Institution
 เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับการบริหารจัดการการศึกษา
3 (2-2-5)
1070210 Bugeting, Financing and General Management
 การบริหารงบประมาณ การเงินและการบริหารทั่วไป
3 (2-2-5)
1070203 Practicum in Educational and Institutional Administration
 การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา
3 (0-0-90)
 3 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1014101 Principles of Education and Leaming
 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
3 (3-0-0)
1035101 Educational Innovation and Evaluation
 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-0)
 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1070901 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1070901 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1070901 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
1070901 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117