ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธชเธฑเธ‡เธ„เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1079101 Religions in Thai Society
 ศาสนาหลักในสังคมไทย
3 (3-0-6)
1079103 Philosophy of Sufficicency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 (2-2-5)
1079104 Thai Society and Changes
 สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
1079105 Seminar on Social Studies Learning Research
 สัมมนาการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1079102 Social and Cultural Concepts and Theories
 แนวคิดทฤษีทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
 3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน(เลือก)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1079232 Laws and Society
 กฎหมายกับสังคม
3 (3-0-6)
1079241 Contemporary World
 โลกยุคปัจจุบัน
3 (3-0-6)
1079240 Special Study
 การศึกษาเฉพาะประเด็น
3 (2-2-5)
1079231 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
1079238 Social Studies Instruction and Evaluation Design
 การออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลสังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1079234 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
1079239 Local Learning Centers
 แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1079242 Local Government
 การปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1079237 Citizenship Studies
 พลเมืองศึกษา
3 (3-0-6)
1079233 Sustainable Environment and Development
 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
1079235 Thai Economy in Global Context
 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
1079236 Geographical Concepts and Methods
 แนวคิดและวิธีการทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1079291 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 5 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1013180 Principles of Sociology
 หลักสังคมวิทยา
3 (3-0-6)




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117