ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 598210507-เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
 2 วิชาบังคับ    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1078106 Seminar on Science Education 1
 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
1 (0-2-1)
1078208 Seminar in Science Education 3
 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
1 (0-2-1)
1078102 Research Methodology for Science Teachers
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
1078103 Learning and Science Classroom Managements
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
1078101 Foundations of Philosophy of Science for Science Education
 พื้นฐานทางปรัชญาวิทยาศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
2 (2-0-4)
1078104 Educational and Science Educational Curriculums Development
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและวิทยาศาสตรศึกษา
3 (2-2-5)
1078105 Assessment of Science Learning
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
1078107 Seminar on Science Education 2
 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2
1 (0-2-1)
 3 วิชาเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1078111 Teaching for Creativity in Science
 การสอนความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
1078117 ASEAN Study for Science Teachers
 อาเซียนศึกษาสำหรับครุวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
1078115 Activities for Enhancement of Science Learning
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1078112 Innovation in Science
 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1078113 Local Science
 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)
1078114 Science and Technology for Quality of Life and Social
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2 (1-2-3)
 4 หมวดวิชาชีพครู (บังคับ)    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1029501 Computer and Educational Information Technology
 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1031501 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1027501 Philosophy of Education and Teacher Professional
 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1013501 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1027502 Educational Administration and Quality Assurance
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
 5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบังคับ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000601 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 (0-0-240)
1000602 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 (0-0-240)
1000501 Observation and Practicum
 สังเกตและทดลองสอน
1 (0-0-80)
 6 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1078291 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1078291  
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117