ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 5782101771-เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    18 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1072521 Principles of Educational Measurement and Evaluation
 หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1072643 Advanced Research Methodology in Behavior Sciences
 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
3 (2-2-3)
1072613 Theory of Measurement and Testing
 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
3 (2-2-5)
1072633 Advanced Statistics for Research
 สถิติศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน(เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1072642 Program Evaluation Research
 การวิจัยประเมินโครงการ
2 (1-2-3)
1072648  
 การวิจัยในการเรียนการสอน
2 (1-2-3)
1072512 Non-cognitive Instrument Construction
 การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่พุทธิพิสัย
2 (1-2-3)
1072691  
 การสัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2 (0-4-8)
1072511 Research Intrumental Development
 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
2 (1-2-3)
1072622 Advanced Performance Evaluation
 การประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติขั้นสูง
2 (1-2-3)
1072614 Diagnostic Test Construction
 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
2 (1-2-3)
 3 วิชาเสริมพื้นฐาน (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1072699 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1072699 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117