ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 578210087-เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    21 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะด้าน(บังคับ)    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074103 Authoring System and Programming
 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3 (2-2-5)
1074101 Design and Development of Computer Courseware
 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1074201 Advanced Educational Innovation and Infommation Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาขั้นสูง
3 (2-2-5)
1074202 Seminar on Computer Education Research
 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1074102 Advanced Computer Courseware
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน(เลือก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074244 Artificial Intelligence Technology for Education
 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074242 Human Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1074241 Educational Software Development
 การพัฒนาซอฟท์แวร์ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1074252  
 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1074248 e-Learning Technology
 เทคโนโลยีอีเลิร์นนิ่ง
3 (2-2-5)
1074245 Database System Technology for Education
 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074133 Photography Technology and Graphics for Education
 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและกราฟฟิกเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074243 Virtual Reality Technology for Education
 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074230 Web Technology for Education
 เทคโนโลยีเว็บเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074132 Interactive Multimedia Design
 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
3 (2-2-5)
1074131 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074231 Social Network Service for Education
 บริการเครือข่ายสังคมเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1074251 Social Issues and Ethics for Computer Users
 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1074249 Web-Based Learning and Mobile-Based Learning
 การเรียนรู้ผ่านเว็บและการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
1074246 Computer Networking Management for Education
 การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
 3 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074114 Learning Management and Computer Classroom Management
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1074113 Psychology and Guidance for Computer Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครูคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
1074117 Computer Learning Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1074290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
1074290 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117