ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 578210307-เธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 2 วิชาบังคับ    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1078106 Seminar on Science Education 1
 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
1 (0-2-1)
1078208 Seminar in Science Education 3
 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
1 (0-2-1)
1078102 Research Methodology for Science Teachers
 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
1078103 Learning and Science Classroom Managements
 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
1078101 Foundations of Philosophy of Science for Science Education
 พื้นฐานทางปรัชญาวิทยาศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษา
2 (2-0-4)
1078104 Educational and Science Educational Curriculums Development
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและวิทยาศาสตรศึกษา
3 (2-2-5)
1078105 Assessment of Science Learning
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
1078107 Seminar on Science Education 2
 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 2
1 (0-2-1)
 3 วิชาเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1078115 Activities for Enhancement of Science Learning
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1078111 Teaching for Creativity in Science
 การสอนความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
1078114 Science and Technology for Quality of Life and Social
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
2 (1-2-3)
1078112 Innovation in Science
 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
1078117 ASEAN Study for Science Teachers
 อาเซียนศึกษาสำหรับครุวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
1078113 Local Science
 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
2 (2-0-4)
 4 กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์เลือกเรียนแขนงเดียว    7 หน่วยกิต
 4.1 กลุ่มแขนงวิชาเคมี    7 หน่วยกิต
 4.2 กลุ่มแขนงวิชาชีววิทยา    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2078124 Ecology for Science Teachers
 นิเวศวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
 4.3 กลุ่มแขนงวิชาฟิสิกส์    7 หน่วยกิต
 4.4 กลุ่มแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2078241 Nanotechnology for Science Teachers
 นาโนเทคโนโลยีสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (2-1-3)
2078235  
 ธรนีพลศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (2-1-3)
2078237 Biology for Science Teachers
 ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
2078239 Physics for Science Teachers
 ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
2 (1-2-3)
 5 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117