ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 578210537-เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกน (วิชาเอก)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 2 วิชาบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1072643 Advanced Research Methodology in Behavior Sciences
 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
3 (2-2-3)
1072613 Theory of Measurement and Testing
 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
3 (2-2-5)
1072633 Advanced Statistics for Research
 สถิติศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
1072521 Principles of Educational Measurement and Evaluation
 หลักการวัดและประเมินทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 3 หมวดวิชาชีพครู    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1079501 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1070501 Philosophy of Education and Being Professional Teacher
 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1080502 Psychology for Teachers
 จิตวิทยาสำหรับครู
3 (2-2-5)
1071503 Curriculum and instruction
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1077502 Innovation and Information Technoiogy in Education
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 4 หมวดวิชาปฏิบัติการสอน    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000501 Observation and Practicum
 สังเกตและทดลองสอน
1 (0-0-80)
1000601 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 (0-0-240)
1000602 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 (0-0-240)
 5 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1072699 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1072699 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 6 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117