ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™
 สาขาวิชา : 568210187-เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
 2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    21 หน่วยกิต
 2.1 วิชาบังคับ แผน ก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1071103 Instructional Development
 การพัฒนาการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1071104 Seminar in Curriculum and Instructional Development
 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1071102 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาเลือก แผน ก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1070271 Educational Administraion and Quality Assurance
 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
2 (1-2-3)
1070502 Educational Administration and Quality Assurance
 การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1070272 Educational Philosophy for Local Development
 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1071106 Being a Professional Teacher and Classroom Management
 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-3)
1071205  
 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3 (2-2-5)
1080272 Phychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-3)
1080501 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1071202 Innovation and Information Technology for Curriculum and Instructional Development
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1071201 Research in Curriculum and Instructional Develment
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1071212 Local Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1072171 Education Measurement and Evaluation
 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1071222 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
2 (1-2-3)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1071220 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
1071220 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1071101 Principles Education and Instruction
 หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1071105 Educational Innovation and Evaluation
 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117