ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 548210087-เธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 วิชาสัมพันธ์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1515701 Philosophical and Sociological Foundation of Education
 พื้นฐานปรัชญาการศึกษาและสังคมวิทยาทางการศึกษา
3 (3-0-6)
1045201 Statistics for Research in Behavioral and Social Sciences
 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
1045204 Research Methodology
 วิธีวิทยาการวิจัย
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    18 หน่วยกิต
 2.1 วิชาเฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1195104 Advanced Computer Assisted Instruction
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขั้นสูง
3 (2-2-5)
1196401 Seminar on Research in Computer Education
 สัมมนาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1195102 Educational Courseware Desing and Development
 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1195101 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1195103 Authoring System and Programming
 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1195201  
 การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1196301  
 การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
3 (2-2-5)
1196302  
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
3 (2-2-5)
1196103  
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1196104  
 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
3 (2-2-5)
1196102  
 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3 (2-2-5)
1196202  
 ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรม
3 (3-0-0)
1196203  
 การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1196402 Seminar on Computer Education
 การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1196201  
 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
1196101  
 ระบบความเป็นจริงเสมือนเพื่อการศึกษา
3 (2-2-5)
1196106 Computer-Based Learning
 การเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1196501  
 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1196105 Interactive Multimedia Design
 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
3 (2-2-5)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1196801 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1196801 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
1196801 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
1196801 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4125101 Computer for Graduate Students
 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต
3 (2-2-5)
1055201 Learning Psychology
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
1025205 Curriculum and Instructional Process
 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
1555101 English for Graduate Students
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
1045103 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
 5 ไม่คิดหน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1025205 Curriculum and Instructional Process
 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
1045103 Educational Measurement and Evaluation
 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1055201 Learning Psychology
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117