ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคสมทบ
 หลักสูตร : เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 518210157-เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธชเธญเธ™

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1025205 Curriculum Development and Learning Organization
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1025901  
 ปัญหาพิเศษด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1025101  
 การศึกษาเฉพาะเรื่องในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
3 (3-0-0)
1045408  
 วิทยาการวิจัย
3 (3-0-0)
1035712 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (3-0-0)
1025308  
 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-0)
 2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1555203  
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ระดับสูง
3 (3-0-0)
1555302  
 การสื่อสารต่างวัฒนธรรม
3 (3-0-0)
4095604  
 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
1555103  
 การอ่านสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (2-0-0)
1045901  
 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (3-0-0)
1076601  
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3 (3-0-0)
1195102 Educational Courseware Desing and Development
 การออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ทางการศึกษา
3 (2-2-5)
4095201  
 หลักการคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
1555104  
 การเขียนสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (2-0-0)
1075303  
 การเรียนรู้การอ่าน-เขียนของเด็กปฐมวัย
3 (3-0-0)
1505301  
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับภาษาอังกฤษ
3 (3-0-0)
4095501  
 เรขาคณิต
3 (3-0-0)
1195104 Advanced Computer Assisted Instruction
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (3-0-0)
1196402 Seminar on Computer Education
 การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (2-2-5)
1555102  
 การฟังและพูดสำหรับบัณฑิตศึกษา
2 (2-0-0)
1025902  
 สัมมนาปฏิบัติการสำหรับครูวิทย์
3 (3-0-0)
1045903  
 การวิเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1195101 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (2-2-0)
1195103 Authoring System and Programming
 ระบบนิพนธ์บทเรียนและการโปรแกรม
3 (2-2-5)
4095602  
 คณิตศาสตร์สำหรับครู 1
3 (3-0-0)
1045201  
 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤกติกรรมศาสตร์และสังคม
3 (3-0-0)
1045201 Statistics for Research in Behavioral and Social Sciences
 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
1075301  
 การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย
3 (3-0-0)
1196401  
 การวิจัยคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (3-0-0)
1555202 Advanced Listening and Speaking
 การฟังและพูดระดับสูง
3 (3-0-0)
1555204  
 การเขียนเชิงวิชาการระดับสูง
3 (3-0-0)
1045101  
 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิทย์
3 (3-0-0)
1045201  
 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 (1-2-3)
1075102  
 จิตวิทยาการเรียนรู้และการสร้างเสริมประสบการณ์
3 (3-0-0)
4095301  
 พีชคณิต
3 (3-0-0)
1196501  
 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา
3 (0-0-0)
1195201  
 การพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้
3 (3-0-0)
4095701  
 สถิติวิเคราะห์
3 (3-0-0)
1196202  
 ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรม
3 (3-0-0)
1196105 Interactive Multimedia Design
 การออกแบบสื่อมัลติมิเดียเชิงปฏิสัมพันธ์
3 (3-0-0)
1075401  
 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
3 (3-0-0)
1025904  
 การประชุมปฏิบัติการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3 (3-0-0)
4095605  
 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-0)
4125101  
 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
2 (1-2-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117