ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™
 สาขาวิชา : 5381101872-เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 วิชาเสริมพื้นฐาน    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026401 Educational Innovation and Evaluation
 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
1026101 Principles of Education and Instruction
 หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
1556102 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (2-2-5)
 2 สัมพันธ์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1015117 Educational Philosophy for Local Development
 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1046401 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1046301 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 3 เฉพาะด้าน    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026902 Research in Curriculum and Instructional Development
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1026402 Innovation and Information Technology for Curriculum
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-0)
1026303  
 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3 (3-0-0)
1026603 Instruction for Thinking Process Development
 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3 (2-2-5)
1026102 Development of Learning Societies
 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-0)
1026901 Seminar in Curriculum and Instructional Development
 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1045422 Classroom Research
 การวิจัยในชั้นเรียน
3 (3-0-0)
1026601 Instructional Development
 การพัฒนาการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1026201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 3.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026601 Instructional Development
 การพัฒนาการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1026201 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
1026901 Seminar in Curriculum and Instructional Development
 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
 3.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026103  
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
1026405  
 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3 (3-0-6)
1026404  
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-6)
1026801  
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรม
3 (2-2-5)
1026102 Development of Learning Societies
 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
1026203  
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
3 (2-2-5)
1026202  
 การประเมินหลักสูตร
3 (3-0-6)
1026802  
 ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (1-4-4)
1026602  
 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
3 (3-0-6)
1026403  
 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สำหรับสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1045422 Classroom Research
 การวิจัยในชั้นเรียน
3 (2-2-5)
1026303  
 การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1026402 Innovation and Information Technology for Curriculum
 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1026104  
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
1026301  
 การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-6)
1026904  
 โครงการศึกษาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (1-4-4)
1026903  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
3 (2-2-5)
1026902 Research in Curriculum and Instructional Development
 การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1026603 Instruction for Thinking Process Development
 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3 (2-2-5)
 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026905 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
1026905 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
1026905 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1026905 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117