ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท โครงการพิเศษ
 หลักสูตร : เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 538110167-เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1046301 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
1046401  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 1
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    21 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4095603  
 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
4095601  
 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4095602  
 คณิตศาสตร์สำหรับครู
3 (3-0-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4096407  
 คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
4095406  
 แคลคูลัสชั้นสูง
3 (3-0-6)
4095304  
 ทฤษฎีกราฟ
3 (3-0-6)
4095701  
 สถิติวิเคราะห์
3 (3-0-6)
4096610  
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
4096403  
 การวิเคราะห์จำนวนจริง
3 (3-0-6)
4095402  
 ทอพอโลยี
3 (3-0-6)
4095401  
 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4395305  
 กำหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
4395202  
 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4095501  
 เรขาคณิต
3 (3-0-6)
4096404  
 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3 (3-0-6)
4095301  
 พีชคณิต
3 (3-0-6)
4096405  
 การวิเคราะห์เชิงช้อน
3 (3-0-6)
4095303  
 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
4096901  
 รูปแบบทางคณิตศาสตร์และการใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
4095201  
 ทฤษฎีจำนวน
3 (3-0-6)
4095302  
 พีชคณิตนามธรรม
3 (3-0-6)
 2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหาคณิตศาสตรศึกษา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4095606  
 สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4095609  
 การประเมินผลทางคณิตศาสตร์
3 (2-2-5)
4095604  
 ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4095605  
 แนวโน้มและมุมมองทางคณิตศาสตรศึกษา
3 (3-0-6)
4095607  
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
4095608  
 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4095903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
4095903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
4095903 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1022301 Principle of Learning Management
 หลักการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
1042104 Principles of Educational Measurement and Evaluation
 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
2 (1-2-0)
4126202 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
1556102 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (2-2-5)
1011106 Education and Self Actualization for Teachers
 การศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1033102 Educational Innovation
 นวัตกรรมการศึกษา
3 (2-2-0)
1023603 Methods and Approaches in Teaching Mathemtics
 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
3 (2-2-4)
1052102 Personality and Adjustment
 บุคคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117