ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธชเธฑเธ‡เธ„เธกเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 2 หมวดวิชาเฉพาะ(บังคับ)    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1079102 Social and Cultural Concepts and Theories
 แนวคิดทฤษีทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
1079104 Thai Society and Changes
 สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
1079105 Seminar on Social Studies Learning Research
 สัมมนาการวิจัยการเรียนรู้สังคมศึกษา
3 (2-2-5)
1079101 Religions in Thai Society
 ศาสนาหลักในสังคมไทย
3 (3-0-6)
1079103 Philosophy of Sufficicency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 (2-2-5)
 3 วิชาเอกเลือก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1079236 Geographical Concepts and Methods
 แนวคิดและวิธีการทางภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
 6 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1079291 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117