ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™
 สาขาวิชา : 578010521-เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธ™เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 หมวดวิชาแกนร่วม    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
8073101 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
8071101 Information and Communication Technology 2
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2
3 (2-2-5)
8070101 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา2
3 (2-2-5)
8072101 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 2 เฉพาะด้าน    34 หน่วยกิต
 2.1 วิชาบังคับ    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1080501 Psychology and Guidance for Teachers
 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
3 (2-2-5)
1071103 Instructional Development
 การพัฒนาการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1079501 Language and Culture for Teachers
 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
3 (3-0-6)
1070501 Philosophy of Education and Being Professional Teacher
 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
3 (2-2-5)
1077501 Innovation and Education Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1072171 Principle of Education Measurement and Evaluation
 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1071104 Seminar in Curriculum and Instructional Development
 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (2-2-5)
1070502 Educational Administration and Quality Assurance
 การบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
1071102 Curriculum Development
 การพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
 2.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1000601 Internship 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 (0-0-240)
1000602 Internship 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 (0-0-240)
1000501 Observation and Practicum
 สังเกตและทดลองสอน
1 (0-0-80)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1071220 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1071220 Thesis
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
1071221  
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117