ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
 สาขาวิชา : 538010171-เธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1046301 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
1015901  
 สัมมนาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
1 (0-2-1)
1046401 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
 1.2 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1046401 Research Methodology in Education
 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-5)
1015901  
 สัมมนาบริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
1 (0-2-1)
1046301 Statistics for Research
 สถิติสำหรับการวิจัย
3 (2-2-5)
 1.3 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4125601  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
1015202  
 การศึกษาเปรียบเทียบ
2 (2-0-0)
1065601  
 ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในท้องถิ่น
3 (3-0-0)
1065401  
 การนิเทศการศึกษา
2 (2-0-0)
4065100  
 สิ่งแวดล้อมศึกษา
2 (2-0-0)
1505101  
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-0)
1635101  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
1065101  
 ธุรกิจการศึกษา
2 (2-0-0)
3565400  
 การพัฒนาบุคคล
2 (2-0-0)
 2 เฉพาะด้าน    15 หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1046901  
 การสัมมนาทางการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2 (0-4-8)
1045102  
 หลักการประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
1045201  
 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2 (1-2-3)
1046302  
 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
2 (1-2-3)
1046404  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1045202  
 การสร้างเครื่องมือวัดด้านนอนคอกนิทีฟ
2 (1-2-3)
1046406  
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง
2 (1-2-3)
1046303  
 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
2 (1-2-3)
1046304  
 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
2 (1-2-3)
1045501  
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2 (1-2-3)
1046409  
 ระเบียบวิธีวิจัยในการเรียนการสอน
2 (1-2-3)
1046203  
 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
2 (1-2-3)
1045302  
 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-0)
1046410  
 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
2 (1-2-3)
1046407  
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2 (1-2-3)
1045403  
 การวิจัยประเมินโครงการ
2 (1-2-3)
1046408  
 การวิจัยสถาบัน
2 (1-2-3)
1046405  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2 (1-2-3)
1046103  
 การประเมินผลงานวิจัย
2 (1-2-3)
1045203  
 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ
2 (1-2-3)
 3 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1046909 Thesis
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
1046909 Thesis
 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก(2)
12 (0-0-0)
1046909 Thesis
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐาน    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4125202  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
1556102 English for Graduate Studies 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117