ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : :-
 สาขาวิชา : 5180109991-เธซเธฅเธฑเธเธชเธนเธ•เธฃเนเธฅเธฐเธเธฒเธฃเธชเธญเธ™

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1045105 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
3 (3-0-0)
1015117 Educational Philosophy for Local Development
 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-0)
1045421 Educational Research
 การวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-0)
 2 เฉพาะด้าน
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1025300 Curriculum and Instructional Development
 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1026931  
 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น
3 (3-0-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1025305 Instruction for thinking Process Development
 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3 (3-0-0)
1025306  
 การเรียนการสอนตามหลักศาสนา
3 (3-0-0)
1026940  
 การฝึกภาคสนามเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1026910  
 การศึกษาค้นคว้าด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1036612  
 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1025307 Curriculum Development and Training Management
 การพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
1045423  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3 (3-0-0)
1045422 Classroom Research
 การวิจัยในชั้นเรียน
3 (3-0-0)
1026102 Development of Learning Societies
 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-0)
1015208  
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3 (3-0-0)
1025301 Curriculum and Instructional Management
 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (3-0-0)
1055203  
 การพัฒนาวินัยในการเรียน
3 (3-0-0)
1035712 Information Technology for Education
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3 (3-0-0)
 3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1026991 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
 4 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1024301  
 สารัตถะทางการศึกษาสำหรับครู
3 (3-0-0)
1024302  
 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-0)
1555101 English for Graduate Students
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-5)
4125101 Computer for Graduate Students
 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117