ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : :-
 สาขาวิชา : 5080109991-เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธžเธดเน€เธจเธฉ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1045204  
 วิทยาการวิจัย
3 (3-0-0)
1085201  
 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3 (3-0-0)
1086901  
 สัมมนาการศึกษาพิเศษ
3 (3-0-0)
 2 เฉพาะด้าน
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1066101  
 การประเมินโครงการ
3 (3-0-0)
1065104  
 ภาวะผู้นำทางการบริหาร
3 (3-0-0)
1065106  
 มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-0)
1085601  
 การศึกษาแบบเรียนรวม
3 (3-0-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1065107  
 การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
3 (2-2-0)
1066701  
 การบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-0)
1085304  
 การบูรณาการ การใช้ประสาทสัมผัส
3 (3-0-0)
1046405  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-0)
1066702  
 การจัดการความเครียดสำหรับผู้บริหาร
3 (3-0-0)
1066301  
 เศรษฐศาสตร์การศึกษา
3 (3-0-0)
1085302  
 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย
3 (3-0-0)
1085902  
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-0)
1065205  
 การบริหารการเงินและพัสดุ
3 (3-0-0)
1065109  
 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-0)
 3 วิทยานิพนธ์




  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117