ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : :-
 สาขาวิชา : 5080109991-เธเธฒเธฃเธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1515701  
 พื้นฐานปรัชญาการศึกษาและสังคมวิทยาการศึกษา
3 (3-0-0)
1045201  
 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-0)
 2 เฉพาะด้าน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1515701 Philosophical and Sociological Foundation of Education
 พื้นฐานปรัชญาการศึกษาและสังคมวิทยาทางการศึกษา
3 (3-0-6)
1045201 Statistics for Research in Behavioral and Social Sciences
 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4085104  
 วิธีวิทยาการวิจัยทางสุขภาพ
3 (3-0-0)
4086116  
 กลวิธีการสอนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-0)
4085103  
 การบริหารโครงการส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-0)
4085101  
 ปรัชญาและหลักการส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-0)
4085102  
 การจัดการและออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-0)
4086102  
 การสัมนาการส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4086101  
 ผู้นำการส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-0)
4085105  
 องค์กรท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-0)
4085107  
 ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
3 (3-0-0)
 3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4086120 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117