ระบบบริการการศึกษา

เมนูหลัก

 
โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : :-
 สาขาวิชา : 5080109991-เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธชเธทเนˆเธญเธชเธฒเธฃเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา
 1 สัมพันธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1045201  
 การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-0)
1515701  
 พื้นฐานปรัชญาการศึกษาและสังคมวิทยาการศึกษา
3 (3-0-0)
 2 เฉพาะด้าน
 2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1035603  
 เกมและสถานการณ์จำลองสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
1035604  
 การออกแบบและพัฒนาไฮเปอร์มีเดียและมัลติมีเดียสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
1035703  
 การศึกษาทางไกล
3 (3-0-0)
1035102  
 การพัฒนาและออกแบบระบบการเรียนรู้และการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
1035103  
 การจัดและออกแบบระบบทางการศึกษา
3 (3-0-0)
1035602  
 การผลิตภาพถ่ายและวัสดุกราฟิกสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
1035801  
 ประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 (3-0-0)
1035106  
 นวัตกรรมกับการศึกษาในท้องถิ่น
3 (3-0-0)
1035601  
 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
1035902  
 การสัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาในท้องถิ่น
3 (3-0-0)
1035105  
 การบริหารองค์การเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 (3-0-0)
1035704  
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
1035104  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
1035705  
 การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
1035101  
 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษาร่วมสมัย
3 (3-0-0)
1035901  
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 (3-0-0)
1035701  
 เทคนิคการนำเสนอในวงการศึกษาและธุรกิจ
3 (3-0-0)
1035702  
 การศึกษาตามเอกัตภาพ
3 (3-0-0)
1035903  
 กรณีศึกษาด้านเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
 2.2 กล่มวิชาเนื้อหาเลือก
 3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1035903  
 กรณีศึกษาด้านเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม
3 (3-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117